එතෙර අපි එක්සත් රාජධානියෙන් ලංකාවේ දරුවනට ඉංග්‍රීසි පොත්

එතර අපි සංවිධානයේ සභාපති සුනිල් හදුන්නෙත්ති සහෝදරයාගේ යොජනාවක් පරිදි, එක්සත් රාජධානියේ එතර අපි ශාකාවේ සහෝදර සහෝදරියන් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දුශ්කර ප්‍රදේශවල දුවා දරුවන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කිරීම උදෙසා අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි පොත් 1000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලංකාවට එවීම සදහා සුදානම් කොට තිබු ආකාරයයි මේ.මේම පොත් තොගය ලංකාවට එවීම සදහා පසුගියද cargo ආයතනයට ඔවුන් විසින් භාරදෙන ලදී. නොමිලේ ප්‍රවාහන කටයුතු කිරීමට ඉදිරිපත් වූ GG Shipping ආයතනය ඉදිරිපත් වී ඇත.

Images

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.